Privacy policy

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Primera Gifts. Privacy staat hoog in het vaandel bij ons. Primera Gifts handelt altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Primera van ‘t Westende is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Primera van ‘t Westende blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Primera van ‘t Westende adviseert je dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Primera van ‘t Westende doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Primera van ‘t Westende houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming.

Als Primera van ‘t Westende zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Mail ons via: info@primeragifts.nl

Of via onze fysieke winkel:
Vrijlandstraat 77-79
4337 EC Middelburg
Nederland
0118-613680

Persoonsgegevens die wij verwerken

Primera Gifts verwerkt uw persoonsgegevens doordat uw gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IP-adres;
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
Locatiegegevens;
Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
Internetbrowser en apparaat type;
Inloggegevens (geen wachtwoorden);
Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan;
Gekochte producten;
Transactiegeschiedenis.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Primera van ‘t Westende verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling;
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
Om goederen en diensten bij je af te leveren;
Om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
Primera van ‘t Westende verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij op grond van:

Uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
Wettelijke verplichting;
Gerechtvaardigd belang;
Of met jouw toestemming (indien aangegeven).

Geautomatiseerde besluitvorming

Primera van ‘t Westende neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Primera van ‘t Westende) tussen zit.

Hoe lang en hoe we persoonsgegevens bewaren

Primera van ‘t Westende bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In het verwerkingsregister houden we bij welke gegevens van jou wij verwerken, met welke grondslag, voor welk doel, met wie deze gegevens worden gedeeld en wat de bewaartermijn van deze gegevens is.

Primera van ‘t Westende neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

De Primera Gifts website is via “https” beveiligd;
De computers van Primera van ‘t Westende worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date;
Toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker;
Wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@primeragifts.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden en websites

Primera van ‘t Westende verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld door een gerechtelijk vonnis). Primera van ‘t Westende blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door de Primera van ‘t Westende zijn verkregen. Primera van ‘t Westende accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Uw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunnen gegevens betreffen die bij ons bekend zijn. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Primera van ‘t Westende en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij in digitale vorm van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@primeragifts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Na het afsluiten van jouw verzoek, zullen wij de kopie van je identiteitsbewijs verwijderen uit onze systemen.

Primera van ‘t Westende wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.